September 2009
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5
Pre Algebra Apps            
Algebra 1            
Transition/Computers   Computers Transition Computers Transition  
6 7  No School 8 9 10 11 12
Pre Algebra Apps  No School          
Algebra 1  No School          
Transition/Computers  No School Computers Transition Computers Transition  
13 14 15 16 17 18 19
Pre Algebra Apps            
Algebra 1            
Transition/Computers  Computers Transition Computers Transition Computers  
20 21 22 23 24 25 26
Pre Algebra Apps            
Algebra 1            
Transition/Computers  Transition Computers Transition Computers Transition  
27 28 29 30    
Pre Algebra Apps      
Algebra 1            
Transition/Computers  Computers Transition Computers